SCENARIUSZ ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SP-62

W BYDGOSZCZY

 

 

 

TEMAT: W GRONIE KOLEŻANEK, KOLEGÓW.

                 W GRONIE PRZYJACIÓŁ.

 

 

CELE WYCHOWAWCZE :

 

·        uświadomienie uczniom znaczenia grupy koleżeńskiej,

·        uświadomienie pozytywnego i negatywnego wpływu na ich zainteresowania, zabawy i postawy,

·        kształtowanie umiejętności właściwego doboru koleżanek i kolegów,

·        nabywanie umiejętności samodoskonalenia /chcę być dobrym kolegą, przyjacielem/,

·        doskonalenie ekspresji twórczej /scenki, dramy/,

·        wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie,

·        doskonalenie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych.

 

 

METODA PRACY:

 

·        rozmowa kierowana,

·        scenki, dramy,

·        niedokończone zdania,

·        giełda pomysłów,

·        ekspresja twórcza /praca plastyczna/.

 

 

FORMA PRACY:

 

·        indywidualna,

·        praca w grupach,

·        zbiorowa.

 

 

     ŚRODKI DYDAKTYCZNE :

 

·        nagrania z nastrojową, relaksacyjną muzyką,

·        magnetofon,

·        arkusze szarego papieru,

·        kartki z nazwami scenek,

·        kartki z niedokończonymi zdaniami,

·        mazaki,

·        kredki.

 

    ZASADY:

 

·        indywidualizacji,

·        świadomości,

·        aktywności.

 

 

     MIEJSCE ZAJĘĆ:

 

·        świetlica szkolna.

 

 

   UCZESTNICY :

 

·        uczniowie z klas II-III, opiekunowie- wychowawcy ze świetlicy.

 

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

 

·        około 1 h.

 

     PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

 

1.     Nauczyciel zaprasza dzieci do zajęcia miejsc w kręgu. Proponuje ćwiczenia integrujące. Wprowadza w temat krótką pogadanką o potrzebie przyjażni, zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Ćwiczenia; „ powiedz koledze, koleżance coś miłego..” odbywają się  przy cichych dżwiękach muzyki relaksacyjnej.

2.     Nauczyciel proponuje dzieciom siedzącym w parach rozmowę o ich ulubionych zabawach, książkach, filmach, potrawach , sportach itd.

3.     Propozycja zabawy dramowej jest kolejnym punktem pracy w małych grupach. Polega ona na odgrywaniu scenek prezentujących koleżeńskie i niekoleżeńskie zachowania. Nauczyciel poprzedza inscenizacje krótką rozmową z dziećmi nt. refleksji dotyczących własnego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

a.      Bawisz się z grupą kolegów. Podchodzi kolega z innej klasy i chce dołączyć do zabawy. Jak postąpisz?

b.     Zabawa na boisku. Koleżanka przewraca się. Dzieci śmieją się i obrzucają ją wyzwiskami. Co robisz?

c.     Koleżanka z klasy dostała gorszą ocenę. Jest smutna. Co zrobisz?

d.     Na boisku lub na holu szkolnym koledzy kłócą się i rozpoczynają bójkę. Jak zareagujesz?

e.      Pani na lekcji proponuje odwiedziny u chorej koleżanki celem dostarczenia zaległych lekcji. Jak się zachowasz?

 

4.     Nauczyciel rozwiesza duży arkusz papieru, rozkłada pisaki. Proponuje wypisanie najlepszych cech dobrego kolegi, przyjaciela.

5.     Zaprasza do zastanowienia się nad wypisanymi cechami oraz nad tym, które z nich każde z dzieci posiada a nad którymi muszą jeszcze popracować. Wszystko to odbywa się przy nastrojowej, relaksacyjnej muzyce.

6.     Podsumowaniem zajęć jest wykonanie kwiatka w kształcie serca. Ofiarowanie go osobie z prawej strony ze słowami: ...”daruję Ci kwiatka, bo jesteś...”/ wiąże się to z dostrzeganiem pozytywnych cech u innych/

 

 

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ :

 

Przeprowadzane zajęcia maja za zadanie:

·        kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej,

·        wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych i przyjętych wcześniej zasad zachowania,

·        doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, umiejętności rozmawiania i słuchania innych,

·        kształtowanie postaw asertywnych i empatycznych,

·        ćwiczenie opanowania emocji,

·        nabywanie i wdrażanie umiejętności oceniania siebie i postaw kolegów.

 

 

    KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PODJĘTYCH DZIAŁAŃ:

 

     KORZYŚCI DLA DZIECI:

    

·        budowanie systemu wartości,

·        umiejętność wychodzenia z sytuacji konfliktowej,

·        umiejętność zgłaszania swoich potrzeb,

·        umiejętność dostrzegania potrzeb innych.

 

 

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELI:

 

·        doskonalenie warsztatu pracy,

·        wdrażanie niekonwencjonalnych form współpracy /zaproszenie dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznych/,

·        stworzenie miłej atmosfery /wspólna zabawa, rozmowa/,

·        poznanie środowiska lokalnego ucznia,

·        możliwość poznania opinii o nauczycielu i jego pracy ze strony uczniów.

 

 

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 

·        wzmacnianie więzi emocjonalnej z rówieśnikami,

·        promowanie świetlicy szkolnej w środowisku lokalnym,

·        podnoszenie jakości pracy szkoły.

 

 

 

Opracowała: 

Maria Jolanta Dobaczewska

wychowawca świetlicy

Szkoła Podstawowa Nr 62

w  Bydgoszczy